Metal Slug 2 (Neo-Geo)

Game Screenshots

Screenshot
Screenshot