Genghis Khan 2: Clan of the Gray Wolf (SNES)

Game Screenshots

Screenshot
Screenshot