Puyo Puyo 2: Tsuu (Genesis)

Game Screenshots

Screenshot
Screenshot